Resultaat Enquête Psychopolitiek 2011

Naam onderzoek:  Enquête psychopolitieke tendensen onder Nederlanders anno 2011

Enquête doelgroep: Nederlandse burgers in het algemeen

Aantal respondenten: 135

Wijze van werven deelnemers: Via het internet (twitter en facebook)

Deelname en verzending: Elektronische verzending via mail en via online enquête-formulier:

Motivering: Het onderzoeken van a) innerlijk moreel conflict in een tijd van intolerantie en sociaal-politieke frustratie; b) volgzaamheid van autoritair leiderschap; c) en d) worden uitgelegd in het nog te verschijnen boek Wilders Kampf (Neal Lachman)

Doelstelling: Dit was geen wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zijn veelal bedoeld om mijn hypothese op te baseren en dienen tevens als beeldvorming en achtergrond informatie.

Hypothese: Wordt uitgelegd in Wilders Kampf

Inspiratie: 

1. The Authoritarian Personality; Theodor Adorno e.a.; 1950; Harper & Row Publishers Inc.; New York, NY, VS. 

2. Obedience to Authority: An Experimental View; Stanley Milgram; 1974; Harper & Row Publishers Inc.; New York, NY. VS.

3. The Authoritarians; Robert Altemeyer; 2007; B. Altemeyer, University of Manitoba; Winnipeg, Canada.

4. The Mass Psychology of Fascism; Wilhelm Reich; 1933; (Derde editie, 1946, red. Theodore P. Wolfe) Orgone Institute Press; New York, NY, VS.

5. The Lucifer effect: Understanding How Good People Turn Evil; Philip Zimbardo; 2007;  Random House;  New York, NY, VS.

6. n.a.t.k.

7. n.a.t.k.

Toelichting: Een uitgebreide toelichting verschijnt in het boek Wilders Kampf, maar een aantal punten kunnen reeds openbaar worden gemaakt.

De vragenlijst bestond in totaal uit 10 vragen waarvan 5 politiek-beschouwelijke en 5 moreel-psychologische vragen.  Er was enige kritiek op de wijze van formuleren van de vragen. Sommigen respondenten spraken zelfs van “sturing”. Dit verwijt doet naar mijn mening niet ter zake, omdat de vraagstelling niet suggestief is. Men had bijvoorbeeld kritiek over de context van vraag 2, waarin a) de wijze waarop Wilders zijn PVV oprichtte “een maas in de wet” wordt genoemd, en b) Wilders een sterke man wordt genoemd. Beide stellingen zijn er om context te geven, en van sturing is mijns inziens geen sprake.  Een ieder die dat ontkent, weet blijkbaar niets van Wilders’ beleid en positie af.  Vraag 3 werd eveneens sturend genoemd, terwijl dat juist de vraagstelling is. Vraag 4 zou sturend geweest zijn als er in plaats van “als” “wanneer” zou hebben gestaan. Niettemin zou het gebruik van “wanneer” in de vraagstelling geen invloed hebben gehad op het antwoord van een weldenkend mens. Vraag 5 is een feit en geen suggestie; de PVV als groep staat bekend om hun voorliefde voor Israël, en bovendien is de vraag gericht op die “stelling”. Er was dus geen noodzaak voor mij om de vragen te herformuleren.

Ik kan u deels vertellen wat ik probeerde te onderzoeken met deze enquête. Mijn interesse ging vooral uit naar de mogelijkheid om de de uitslag van mijn onderzoek te vergelijken met diverse internationaal bekende hypotheses en onderzoeken. Ik denk dat ik een paar belangrijke tendensen heb ontdekt die zowel deels bevestigen en deels strijdig zijn met de bekende hypotheses. Hierover kunt u meer lezen in mijn aankomend boek.

Mijn dank gaat uit naar de 135 respondenten die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.

Resultaat: Hieronder kunt u het resultaat zien van de enquête. Behalve bij vraag 1, heb bij de rest bewust mijn toelichting weggelaten. Ook de toelichtingen door de respondenten zijn niet vermeld.

VRAAG 1. Wat is uw politieke voorkeur?

Totaal: 135 respondenten

  • a. Links  (75/135)
  • b. Rechts (15/135
  • c. Liberaal (31/135)
  • d. Gestemd op ___ (Van de 135 respondenten gaven enkelen aan welke partj zij stemden: PVV: 5; GL: 6; PvdA: 8; PvdD: 3; D66: 2; VVD: 4; SP: 4; Piraten Partij: 2;
  • e. NVT (12/135)
  • f. Prefereer niet te vertellen (2/135)
VRAAG 2. Geert Wilders is door een maas in de wet de enige machtspersoon binnen de Partij voor de Vrijheid (PVV). Heeft Nederland behoefte aan een sterke man als Wilders?

 

3. Heeft de taal en politieke agenda van de PVV bijgedragen aan een negatieve sfeer in Nederland onder een deel van de bevolking? (Bijvoorbeeld een sfeer van angst, onzekerheid en/of intolerantie.)

 

4. Als de PVV uit elkaar zou vallen komt er hoogstwaarschijnlijk een soortgelijke partij voor in de plaats. Is dat nodig en/of een goede ontwikkeling?

 

5. Wilders en vele van zijn PVV politici hebben een grote liefde voor Israël. Is er volgens u wellicht sprake van dubbele loyaliteit?

 

6. Gelooft u dat de mens zowel een aangeboren aanleg heeft voor goedheid als voor kwaadaardigheid?

 

7. Zou u willen voorkomen dat er twee of meer mensen worden gedood door een auto ongeluk, ook al moet u daarvoor kiezen dat de bestuurder wordt gedood.

 

8. Statistisch gezien hebt u meer kans om bij een ongeval om te komen dan te worden vermoord in een terroristische aanslag, maar toch is er een focus op terroristen en terrorisme. Moeten burgers hun (grond)wettelijke vrijheden in laten perken om terrorisme te bestrijden?

 

 9. Gelooft u dat doorsnee Nederlanders in staat zijn tot Nazistische idealen en -gruweldaden net zoals doorsnee Duitsers in de vorige eeuw?

 

10. Zou u persoonlijk (bijvoorbeeld als soldaat en/of privé persoon) tot staat zijn tot het uitvoeren van mensonterende en/of gewelddadige orders (bijvoorbeeld zonder proces opsluiten en pesten, maar ook martelen en/of doden) als u onder het gezag staat van derden die de verantwoordelijkheid voor uw daden op zich nemen en u dus vrijpleiten?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share