Wolfs 10-stappenplan voor totalitair regime in Nederland

Door Rik Wessels

Eén van mijn favoriete schrijfsters op Huffingtonpost is Naomi Wolf omdat ze zo treffend een tijdgeest weet weer te geven . In 2007 heeft zij het boek “The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot” geschreven over haar “angst”dat de regering van Verenigde Staten langzaam aan het veranderen was in een totalitair regime. Wolf gebruikte hiervoor wat ik gemakshalve het “Wolfs 10 stappenplan” noem. Dat stappenplan werd verkort en afzonderlijk gepubliceerd op de Huffingtonpost website en beschrijft  hoe een gekozen regering te werk moet gaan om een gesloten samenleving te maken van een democratie . Ik begon me gaandeweg af te vragen of dit stappenplan niet het eigenlijke streven was van Wilders’ PVV (en soortgelijke bewegingen in Europa) en besloot aan de hand van elke stap eens te onderzoeken hoever we al “gekomen “ zijn bij implementeren van elke stap . Vandaar deze analyse.

Ik doe dit stapsgewijs (docht ga niet de hele beschrijving die Wolf eraan geeft 1-op-1 vertalen, maar enkel wanneer er noodzaak is tot verduidelijking geef ik een korte omschrijving) en beschrijf óf de stap is uitgevoerd en/of er aanwijzingen zijn tot plannen de stap uit te voeren . Dit is geheel mijn eigen mening en eigen interpretatie van hoe de zaken er in Nederland voorstaan en bij iedere beschrijving is het natuurlijk ook aan  discussie onderhevig. Ik geef bij elke stap de oorspronkelijke tekst aan tussen haakjes… op het eind geef ik aan of ik deze stap van toepassing acht (dus reeds geïmplementeerd) op Nederland.

1) Roep een vreselijke interne en externe vijand in (Invoke a terrifying internal and external enemy)

Een aantal citaten van dhr. Wilders:

“Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou.”
Geert Wilders’ geplande speech in London, PVV-2 februari 2009

“De tsunami van islamisering vormt een directe bedreiging van het voortbestaan van de wereld zoals wij die kennen en is het begin van het einde van westerse normen en waarden als vrijheid, gelijkheid, tolerantie en scheiding van kerk en staat die ons terecht zo dierbaar zijn.”
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

Het lijkt mij duidelijk Dat PVV geen moeite heeft met deze stap . Vraag is nu of Nederland als geheel deze stap al heeft ingevoerd.Ik zou zeggen : ja. De laatste jaren hebben we stelselmatig gezien hoe de Islam wordt bestempeld als “gevaarlijk” en hier wordt ook aan meegewerkt door de media ( voor elke stap is ook van belang wat de media doen en welk gevoel er onder de bevolking heerst wat in grote mate wordt bepaald door die media ) . Was het vroeger “not done “ om verdachte van enig delict te duiden qua etnische afkomst –laat staan religieuze overtuiging – is  nu de éérste vraag die journalisten stellen “was het een Moslim? “ .De politiek voert allerlei maatregelen in die specifiek gericht zijn op één groep mensen en dat is gebaseerd op etniciteit en religieuze overtuiging (denk hierbij bv. aan het Boerka-verbod dat gepland is). Kortom: er bestaat bij mij geen twijfel dat deze stap de facto is voltooid, ook in Nederland.  JA

2 ) Creëer een Goelag (create a Gulag)

Hiermee duidt Naomi Wolf op de instelling van de gevangenis bij Guantanamo Bay, Cuba waar mensen zonder enige vorm van proces worden vastgehouden. Is deze stap van toepassing op Nederland? Wordt al pittiger . Men zou kunnen redeneren dat asielzoekers die worden vastgezet in detentiecentra op Schiphol – of elders, nadat ze afgewezen zijn – in feite ook worden vastgehouden zonder dat ze enig misdrijf hebben gepleegd en daarvoor zijn veroordeeld. Anders dan naar Nederland proberen te komen – waag te betwijfelen of je zulks als een delict kan beschouwen – hebben ze niks verkeerd gedaan. Toch lijkt het mij nogal ver gaan om dit aan te merken als buiten rechterlijke gevangenissen (zoals dat wél het geval is bij Guantanamo Bay) . Wel gaat men steeds verder in het detineren van “ongewenste elementen” – ook in Nederland . Denk hierbij bv. aan het plan van Gerd Leers om centra op te richten om afgewezen gezinnen in op te sluiten. Deze stap is nog niet voltooid maar het heeft er alle schijn van dat men hard op weg is. NEE

3 ) Creëer een “knokploeg” (create a thug caste )

In de VS is het schering en inslag dat overheid private beveiligingsbureaus inzet om “veiligheid “ te waarborgen. Deze lieden hebben helemaal geen officieel gezag maar de facto dus wel. Kan hier kort over zijn : dit is in Nederland niet het geval en het ziet er helemaal niet naar uit dat dit ooit het geval zal zijn. Er is althans geen enkele aanwijzing voor. NEE

4) Zet een intern surveillance netwerk op (Set up an internal surveillance system)

Ten einde zeker te zijn dat alle stappen effectief worden geïmplementeerd zal je ook je bevolking op één of andere manier “in de gaten” moeten houden. Dit is een wereldwijd punt van discussie nu  in zowat alle democratische landen . Het rapport van de commissie Faber (hier te downloaden) geeft overheden verregaande bevoegdheden (onder het mom van bestrijding criminaliteit) en lijkt aan te sturen op een algemene internettap. Deze stap is nog niet voltooid in Nederland maar men is hem aan het uitvoeren. JA

5) Treiter maatschappelijke bewegingen (Harass citizens’ groups)

Kan ik kort over zijn. Er is geen enkele aanwijzing dat deze stap wordt uitgevoerd of er zelfs maar plannen in die richting zijn. Let op : ik heb het hier over de overheid die  zich hiermee zou bezighouden. NEE

6) Sluit mensen “zomaar” op om ze kort daarna vrij te laten (Engage in arbitrary detention and release)

Ik heb het vermoeden dat dit al aan de gang is, ook in Nederland, hoewel deze stap veruit de “engste “is van het hele stel. Ik verwijs in dit verband naar de arrestatie van 12 Somaliërs  in het recente verleden op basis van zeer onduidelijke “aanwijzingen” die het OM zei te hebben maar die ze nooit hebben opgehoest. We hebben dit ook eerder gezien in de “zaak Ikea “ waarbij een familie om obscure redenen werd opgepakt en vastgezet om even daarna weer vrij te komen. Nogmaals: alles staat ter discussie ,maar ik vind  dat er terdege aanwijzingen zijn voor implementatie van deze stap. JA

7) Viseer sleutelfiguren in de maatschappij (Target key individuals)

Wolf haalt hierbij gevallen van intimidatie aan die academici hebben ondervonden in VS als ze zich niet “schikten “ naar wat de overheid van hen vroeg ( vervalsen onderzoeksresultaten e.d. ) . Ik heb geen aanwijzingen dat Nederlandse overheid zich hiermee bezig houdt, maar ik ben geen academicus. Vooralsnog is deze stap niet van toepassing. NEE

8 ) Beheers de media (Control the press )

Dit is een moeilijke maar er zijn aanwijzingen dat men dit probeert. Het gaat hier niet enkel over het toepassen van censuur – zoals we al wél zien in Hongarije (wel erg dichtbij) – maar ook over “sturen “ van media.  Ik vind dat de manier waarop er gediscussieerd wordt over de publieke omroep, om maar eens een voorbeeld te noemen , niet getuigen van diepe liefdegevoelens voor persvrijheid. Het moge duidelijk zijn dat PVV zéker niet veel  heeft met persvrijheid. Die vinden zowat gehele pers een “linkse kliek”. Stap is nog niet voltooid maar er zijn aanwijzingen dat men zeer zeker media van overheidswegeprobeert te manipuleren. NEE

9) Afwijking van gangbare –door overheid gestuurde – mening staat gelijk met landverraad (Dissent equals treason)

Kunnen we kort over zijn. Men kan in Nederland gewoon over  alles en nog wat mening vrij verkondigen . Geen aanwijzingen dat men dit probeert te veranderen ook.Waar men wel voor moet waken is dat een bepaalde mening gemeengoed wordt en dat men in de maatschappij zelf een afwijkende mening als gevaarlijk gaat beschouwen. In dit verband zijn er meer en sterkere waarborgen vereist , vind ik. Zelfs als de overheid deze stap niet implementeert- en daar ook geen plannen voor heeft –  kan je wel de facto een situatie krijgen dat mensen een afwijkende mening niet meer durven verkondigen. Maar je hebt in Nederland geen “dissidenten”. NEE

10) Schort de rechtsstaat op (  Suspend the rule of law )

Er zijn aanwijzingen dat men in Nederland steeds “losser “wordt met bescherming rechten van verdachten . Men is voor van alles en nog wat bv. snelrecht aan het invoeren waarbij het nog maar de vraag is of je op den duur die rechten nog kan waarborgen . Ook gaat men steeds meer schuiven wat betreft nakomen van door Nederland ondertekende internationale verdragen ( denk hierbij aan Universele verklaring rechten van de mens , VN kinderrechtenverdrag i.v.m. de zaken Abiram en Sahar en zo zijn er nog voorbeelden te bedenken ) . Deze stap is nog niet geïmplementeerd maar waakzaamheid blijft geboden. Denk hierbij ook bv. aan de uitspraak van Wilders waarbij hij betrouwbaarheid van de rechtsstaat direct koppelde aan vraag of hij werd vrijgesproken of niet. NEE

Ziet er niet slecht uit zou je zo zeggen op eerste zicht, niet waar? Slechts 3 stappen die ik reeds uitgevoerd acht… maar hierbij dient te worden opgemerkt dat er bij verschillende stappen aanwijzingen zijn dat men hard op weg is ze wel uit te voeren en dat het mij bij een enkele stap aan kennis ontbeert of er al dan niet sprake van is (van intimidatie  academici is mij  niet bekend óf het gebeurt). Al met al zou je prefereren dat er bij geen enkele stap JA zou staan. Ik ben zeker dat we het daar over eens zullen zijn.

Dit alles blijft natuurlijk gewoon mijn mening en is verder volstrekt irrelevant (hoogstens kan men erover discussiëren of bepaalde stappen al dan niet worden uitgevoerd of dat reeds zijn) ware het niet dat het feit dat ik dit stukje schrijf op zich al een teken is. Ik zou hier –pak hem beet – 20 jaar geleden niet eens over gepeinsd hebben. Er is dus een en ander veranderd gedurende die tijd.

Ik dien in dit verband nog iets hee duidelijk te maken: het onderliggend motief voor implementatie van deze stappen is niet het vestigen van een gesloten samenleving ,maar het is wel het gevolg daarvan. De Amerikaanse overheid werd op 11-9-2001 geconfronteerd met een vreselijke aanslag en de overheid zal op zich volstrekt te goeder getrouw hebben gehandeld ten einde hiermee om te gaan. Althans: toen men begon. Maar men heeft een monster gecreëerd en dat kan men nu niet meer zo snel ongedaan maken. Om een citaat te gebruiken:

“Security and military forces are dependent upon fear and secrecy.” (Andy Yee , “Politics of fear”)

En eens de geest uit de fles is, krijg je hem er niet meer in. Men heeft het “military industrial complex “en de “intelligence agencies” middels de Patriot Act zoveel macht toegekend dat deze in feite een “staat binnen de staat “zijn gaan vormen. Die zijn niet geneigd deze bevoegdheden weer af te staan. Dus wat begon als een “adequate respons” op een terroristische aanslag is verworden tot een aanslag op de eigen democratie. Naomi Wolf maakt zich dus terecht zorgen.

Natuurlijk zijn we in Nederland nog lang niet zover dat we alle stappen uitgevoerd hebben, maar ik denk dat we het snel eens zullen zijn dat waakzaamheid geboden is.

Tot slot geef ik u nog drie citaten mee van -toepasselijk in dit verband- Amerikaanse presidenten:

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. (Dwight D. Eisenhower)

“When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.” (Thomas Jefferson)

En, speciaal voor dhr. Wilders :

“For in the final analysis, our most basic common link, is that we all inhabit this small planet, we all breathe the same air, we all cherish our children’s futures, and we are all mortal.” (John F. Kennedy)

Bronnen:

1. Naomi Wolf,”The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot,” Chelsea Green Publishing, Sept 2007

2. Andy Yee , Politics of Fear , January 2011 , www.openDemocracy.net

3. Quotationspage , http://www.quotationspage.com

4. www.watwilwilders.nl

Dit stuk verscheen eerder op Rik Wessels‘ blog en op krapuul.nl (20 januari 2011)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share