Wolfs 10-stappenplan voor totalitair regime in Nederland (2)

Door Rik Wessels

Om te beginnen moet ik er nogmaals bij de lezer op aandringen het oorspronkelijke artikel waarop mijn analyse was gebaseerd te lezen (of beter: lees het hele boek waaruit desbetreffend artikel citeert) en pas daarna mijn beide bijdragen. Dit om te voorkomen dat er enig misverstand bestaat over wat bedoeling is van de stukjes: namelijk aanzwengelen van discussie.

Er zijn mensen –waaronder Het Vrije volk blijkbaar– die schijnen te denken dat ik (en Naomi Wolf) beweren dat iets al bewaarheid is, een fait accompli, terwijl wij dat geen van beiden ook maar ergens beweren. Wij geven allebei slechts een mening weer op basis van voorhanden zijnde gegevens en onze interpretatie daarvan. Het is dus louter een “discussion piece”, juist bedoeld om over van gedachten te wisselen. Maar dan wel met juiste en volledige citaten graag.

In dit tweede deel ga ik wat dieper in op de “gecontesteerde” stappen. Ook heb ik de moeite genomen om eens te kijken wat elke partij erover zegt in TK 2010 verkiezingsprogramma. Ik verlaat hiermee echter een vooropgezet idee: dat de overheid alle 10 stappen moet implementeren alvorens er sprake is van een gesloten samenleving. Eén partij is niet de overheid en kan dat in ons parlementair stelsel bezwaarlijk ook worden.

1) Roep een vreselijke interne en externe vijand in (Invoke a terrifying internal and external enemy)

De enige partijen die één specifieke groepering (gebaseerd op etniciteit en/of religie) aanduidt in verkiezingsprogramma –en daar specifiek beleid op toepast– zijn CU en PVV. Echter: bij CU is het van meet af aan duidelijk dat men vrijheid van godsdienstbeleving voorstaat. Toch heb ik sowieso moeite met het baseren van beleid op elke vorm van etniciteit. Het mag er, naar mijn mening, volstrekt niets toe doen welke religie of afkomst iemand heeft bij vaststelling beleid. Ik heb ook enigszins moeite met standpunt VVD die beleid eigenlijk volledig baseert op inkomen. Los van deze bedenkingen heb ik reeds in eerste blog vastgesteld dat stap’1 volledig geïmplementeerd is en daar blijf ik bij… ik heb nog hoegenaamd niets gezien dat het tegendeel bewijst (wel integendeel).

2 ) Creëer een Goelag (create a Gulag)

Waar iemand terecht op wees is dat uitleveringsverzoek V.S. eigenlijk automatisch wordt ingewilligd –ook al heeft desbetreffend persoon dus niets strafbaars gedaan in Nederland en hoeft hij/zij alleen verdachte te zijn in dat land– en dat dit neigt naar de Goelag zoals gedefinieerd door Naomi Wolf, dat laatste eventjes voor de lieden van Het Vrije Volk…

Toch acht ik dit nog steeds niet van toepassing ,omdat ik nog steeds vind dat het niet geïnstitutionaliseerd is –zoals met detentiecentrum in Guantánamo Bay wél het geval is. Zoals eerder aangegeven is waakzaamheid –zeker m.b.t. asielzoekers– echter geboden. Er is geen enkele partij die propageert dat er een geïnstitutionaliseerde buiten rechtelijke detentie-faciliteit wordt opgericht die te vergelijken valt met Guantánamo Bay.

3 ) creëer een “knokploeg” (create a thug caste)

kort en krachtig : neen . geen enkel partij programma pleit daarvoor en er is geen enkele indicatie dat wie dan ook dit landelijk wil invoeren . Ook de PVV niet ,laat ik hier volstrekt helder over zijn .

4) Zet een intern surveillance netwerk op (Set up an internal surveillance system)

De enige partij die dit openlijk propageert in TK 2010 verkiezingsprogramma is CDA, ik citeer:

“Hacken en virusverspreiding ondermijnen de betrouwbaarheid van het internet. De deskundigheid bij politie en Openbaar Ministerie wordt versterkt om deze vorm van criminaliteit te voorkomen en op te sporen.Het CDA wil uitbreiding en bundeling van de opsporingscapaciteit om verspreiding van kinderporno, fraude, terrorisme, haat zaaien en opruiing op het internet tegen te gaan. En:

Het CDA wil dat Internet Service Providers (ISP) zo snel mogelijk wettelijk verplicht worden kinderpornosites te blokkeren.” Bron: CDA standpunt

Nu hoor ik u zeggen: “Nou en? Prima toch?”. Maar blokkeren impliceert registratie van internet-verkeer en opsporing betekent registratie van  degene die bepaalde sites raadpleegt. Wie gaat bijvoorbeeld bepalen wat haat zaaien is? Het CDA? Het openbaar ministerie? Welke criteria worden daarbij gebruikt? Wie gaat toezicht houden op correcte invulling van die criteria? Ik kan zo nog wel even doorgaan. De reden dat ISP’s en organisaties zoals Bits of Freedom tegen dit soort registratie zijn is juist omdat je dit niet kan invoeren zonder over te gaan tot bespioneren van eigen burgerbevolking. En als je het doet voor “crimineel gedrag” is de eerste stap gezet om het voor alle ander “onacceptabel gedrag” ook te doen. Zoals in eerste blog reeds gezegd: het rapport van de Faber–commissie (hier) impliceert invoering van dit soort praktijken. Verder zijn er natuurlijk nog veel grootschaliger dingen aan de hand. Er was enige tijd sprake van een zgn. “internet kill switch” en “internettaps” in de media. In dit verband moet ik u ook wijzen op verregaande consequenties van ACTA–verdrag en IPRED (Europees equivalent daarvan) welke ook IP-registratie mogelijk maken en zelfs faciliteren. Alle andere partijen zijn tegen deze praktijken als men afgaat op TK 2010 verkiezingsprogramma.

Recente gebeurtenissen in Egypte geven aan hoe belangrijk vrije toegang is tot internet en andere communicatie-middelen ( zonder daarbij bang hoeven te zijn voor welke vorm van surveillance dan ook ) .Zorgelijke ontwikkelingen,kortom .

5) Treiter maatschappelijke bewegingen (Harass citizens’ groups)

Ik verwijs hierbij naar commentaar zoals geleverd bij eerste blog van boze heks en Lieke.

Uiteraard was mij bekend dat AIVD niet bepaald schuwt maatschappelijke bewegingen te infiltreren,in diskrediet te brengen of op welke andere manier dan ook dwars te zitten. Het ging mij om het gegeven –zoals door Wolf gedefinieerd– dat het grootschalig gebeurt. Ik ben er thans echter van overtuigd dat dit inderdaad het geval is (ook gezien het feit dat we nog niet zo lang geleden te weten kwamen dat ook politieke partijen zoals CPN en CD werden geïnfiltreerd door AIVD). Deze NEE verandert dus in een JA

Uiteraard heeft geen enkele politieke partij het hierover (tenzij men stopzetting subsidie als harassment beschouwt in welk geval PVV het met glans wint van alle andere partijen bij mekaar)

6) Sluit mensen “zomaar” op om ze kort daarna vrij te laten (Engage in arbitrary detention and release)

Ook nu nog is volstrekt niet duidelijk wat de aanwijzingen (behalve in zeer vage bewoordingen)  waren die detentie van 12 Somaliërs rechtvaardigden, ik blijf bij mijn eerdere standpunt. Geen enkele partij propageert dit openlijk.

7) Viseer sleutelfiguren in de maatschappij (Target key individuals)

Deze stap wordt thans geïmplementeerd …

Op 24 Januari verzond Peter Breedveld middels zijn privé-account op Twitter een bericht dat sommigen –terecht of onterecht- als ongepast konden beschouwen. Wat hierop volgde tart echter alle beschrijvingen:

– de Telegraaf ,middels Martijn Koolhoven wijdde er een artikel aan

-Alle andere media (inclusief AD,AT5,Trouw,Elsevier etc.) sprongen er bovenop

– de werkgever van dhr. Breedveld –de Vrije Universiteit Amsterdam– begon zich op stappen te beraden.

Los van of men het wel of niet eens is –en ook los van het feit of men het desbetreffende bericht gepast c.q. ongepast vond– met Peter Breedveld  kan het niet zo zijn (nooit of te nimmer) dat iemand vanwege uitspraken die hij/zij doet als privé persoon –dus niet in functie- directe gevolgen heeft voor de baan van desbetreffende persoon. Ik citeer Wolf ( deze stap in zijn geheel):

Threaten civil servants, artists and academics with job loss if they don’t toe the line. Mussolini went after the rectors of state universities who did not conform to the fascist line; so did Joseph Goebbels, who purged academics who were not pro-Nazi; so did Chile’s Augusto Pinochet; so does the Chinese communist Politburo in punishing pro-democracy students and professors.

Academe is a tinderbox of activism, so those seeking a fascist shift punish academics and students with professional loss if they do not “coordinate”, in Goebbels’ term, ideologically. Since civil servants are the sector of society most vulnerable to being fired by a given regime, they are also a group that fascists typically “coordinate” early on: the Reich Law for the Re-establishment of a Professional Civil Service was passed on April 7 1933.

Bush supporters in state legislatures in several states put pressure on regents at state universities topenalise or fire academics who have been critical of the administration. As for civil servants, the Bush administration has derailed the career of one military lawyer who spoke up for fair trials for detainees, while an administration official publicly intimidated the law firms that represent detainees pro bono by threatening to call for their major corporate clients to boycott them.

Elsewhere, a CIA contract worker who said in a closed blog that “waterboarding is torture” was stripped of the security clearance she needed in order to do her job.

Most recently, the administration purged eight US attorneys for what looks like insufficient political loyalty. When Goebbels purged the civil service in April 1933, attorneys were “coordinated” too, a step that eased the way of the increasingly brutal laws to follow.”

Nadruk door mij (niet door Wolf )

Lijkt me duidelijk verhaal. De acties die werden ondernomen door de Telegraaf hadden maar één doel: het monddood maken van een criticaster van de huidige  regering en dit acht ik bewezen door de gevolgen van de hetze. Laat ik heel helder zijn: ik was het niet eens met voornoemd bericht en vond het ook te ver gaan. Ik weet echter ook- uit eigen ervaring– dat je op Twitter constant dit soort extreme berichtjes ziet en dat je er gewoon niet al te zwaar aan mag tillen. Als je iedereen die iets fout zegt moet ontslaan krijgt UWV het héél druk. Bottom-line is dat vrijheid van meningsuiting niet alleen geldt voor diegene waar je het toevallig mee eens bent maar voor iedereen. Ik vind het persoonlijk zeer zorgelijk dat ik ook bij deze stap het eerdere NEE moet veranderen in JA.

8 ) Beheers de media (Control the press)

Alle politieke partijen -zonder uitzondering– stellen drastische bezuinigingen op publieke omroep voor. Dat dit direct impact zou hebben op de inhoud van die omroep behoeft geen uitleg. De PVV gaat daarbij het verst, die partij stelt bijna voor dat publieke omroep een soort veredeld Polygoon Journaal wordt en verder alle inhoud uit de weg gaat. Wat me hierbij stoort is dat ze constant verwijten dat publieke omroep links is, zonder daarbij enig concreet voorbeeld te noemen en ook te weigeren op te treden bij diezelfde omroep als daarom gevraagd wordt (bv. herhaalde uitnodigingen Nieuwsuur en Pauw en Witteman aan het adres van dhr. Wilders). De mate waarin alle partijen willen ingrijpen bij publieke omroep staat gelijk met beheersing van media. Immers: budgettering heeft directe invloed op mate waarin omroep in staat is kritisch verslag te doen.

9) Afwijking van gangbare –door overheid gestuurde– mening staat gelijk met landverraad (Dissent equals treason)

Kort en krachtig: nee. Geen bewijs voor en geen enkele partij wil dit (althans: officieel).

10) Schort de rechtsstaat op (Suspend the rule of law)

De enige partij die dit open en bloot in programma heeft staan is PVV. Waarom? Omdat men onderscheid maakt tussen verschillende verdachten ( autochtoon of allochtoon) en dit direct verbindt aan de mate van rechtsbescherming die verdachte krijgt. Het hangt dus af waar je vandaan komt of je al dan niet goede rechtsbescherming geniet. Dat is de facto opschorting van rechtsstaat .Ook de manier waarop gepraat wordt over rechterlijke macht in programma ( en recente uitspraken van dhr. Wilders zelf) duidt niet op vertrouwen daarin.

Geen enkele andere partij wil dit…

Ik had verwacht een kort en krachtig stukje te schrijven als vervolg maar dat is nog vies tegengevallen (met name door de schandalige zaken beschreven in stap  7) en je ziet maar weer eens dat glas vaak wél half leeg is.

Waakzaamheid blijft derhalve geboden (maar niet overdrijven en genieten van wat we hebben: de vrijheid hierover discussie aan te gaan, dat is in heel veel landen niet het geval).

“When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.” (Thomas Jefferson)

Heel toepasselijk met betrekking tot recente gebeurtenissen in Egypte. Laat dat ons tot voorbeeld zijn…

Bronnen :

1. Oorspronkelijk blog (10 stappen plan Nederland).

2. De partijprogramma’s: allemaal te vinden op de site http://www.parlement.com/

3. Naomi Wolf : “The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot”, Chelsea Green Publishing, Sept 2007

4. publication office European commision (diverse artikelen over IPRED 1 )

5. IPRED 2 talks in detail

6. http://epic.org/

7. http://www.opendemocracy.net/

Dit stuk verscheen eerder op Rik Wessels‘ blog en op krapuul.nl (30 januari 2011)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share