Psychopathologie van Geert Wilders en aanhang, stadium 4: de groep bespot doelwit

Voor de Amerikaanse FBI’s “National Security Division’s Behavioral Analysis Program”, publiceerden agenten John R. Schafer en Joe Navarro in 2003 een identificatie- en observatierapport om de psychopathologie van haatgroepen nader te verklaren. Schafer en Navarro baseerden hun rapport, “The Seven-Stage Hate Model: The Psychopathology of Hate Groups”, op eigen ervaringen die zij op hadden gedaan tijdens observaties van en interviews met honderden skinheads.

Het Zeven-Stadium Haatmodel: De Psychopathologie van Haatgroepen is als volgt uiteengezet:

 1. Groep verzamelt;
 2. Groep definieert zichzelf;
 3. Groep kleineert doelwit;
 4. Groep bespot doelwit;
 5. Groep attaqueert doelwit zonder wapens;
 6. Groep attaqueert doelwit met wapens;
 7. Groep vernietigt doelwit.

De analyse van de eerstetweede en derde stadia zijn eerder verschenen. Hieronder kunt u de analyse van stadium 4 lezen.

Groep bespot doelwit

Haat, van nature, verandert incrementeel. Tijd koelt het vuur van haat waardoor de hater wordt verplicht naar binnen te kijken. Om introspectie te voorkomen gebruiken haters een steeds toenemende mate van retorisch geweld om zo een hoog gehalte van agitatie te behouden. Spot en beledegingen dienen dit doel. In deze fase roepen skinheads racistische leuzen vanuit rijdende autos of vanaf een afstand, vaak vergezeld van nazigroeten en andere handgebaren. Racistische graffiti begint ook te verschijnen in gebieden waar skinheads rondhangen. De meeste skinhead groepen claimen een territorium dichtbij de buurt waar zij wonen. Een onderzoek toonde dat het merendeel van haatmisdrijven gebeuren als de gehate persoon/doel zich in het gebied van de haatgroep begeeft.

In het geval van de PVV gebeurt het overgrote deel van stadium 4 op het internet en bijvoorbeeld tijdens politieke of publieke debatten. Het verbale geweld kent bijna geen grenzen bij de PVV activisten op de sociale media en internet forums die door hun vuilspuiterij verworden zijn tot asociale media. Het aggressieve territoriumdrift van de PVV aanhang wordt getoond als iemand het durft de PVV te bekritiseren. Ik heb persoonlijk moeten ervaren wat een vuiligheid de PVV’ers over iemand uit kunnen storten. Het werdt mij een beetje teveel en ik besloot in februari (2011) aangifte te doen van laster. Maar het ergste moest nog komen. Na mijn aangifte ben ik meerdere malen met de dood bedreigd door PVV’ers en heb ik tientallen doodsverwensingen en racistische opmerkingen van ze mogen incasseren. Daarover en nog andere alarmerende zaken zal ik verder uitwijden bij stadium 5, de groep valt aan zonder wapens.

Recentelijk gaf de zoon van wijlen Robert F. Kennedy Sr. (de in 1968 vermoorde Amerikaanse presidentskandidaat en broer van de eveneens vermoorde president John F. Kennedy) Wilders een veeg uit de pan. Volgens Kennedy weet de hele wereld dat Wilders een racist is. Het Parool schrijft:

Kennedy jr., jurist en milieuactivist, was in Nederland voor de openluchttentoonstelling Cool Globes. Hij verwijt Wilders angst te zaaien. ‘Elk land, net als elk individu, heeft een donkere en een lichtere kant. En het makkelijkste voor meneer Wilders is om in te spelen op ons egoïsme, onze hebzucht, onze xenofobie, onze vooroordelen, op de benepenheid in ons allen. Op de haat.’ [1]

Dit is een uiterst relevante uitspraak en legt de vinger op de zere pols want het grote voorbeeld van de PVV’er is uiteraard Geert Wilders, de leider zelf. Zijn tientallen bespottelijke uitspraken hebben ervoor gezorgd dat het hek van de dam is.

In de Encyclopedia of Race and Racism is veel-voorkomend racisme beschreven als “everyday racism” dat een opeenstapeling is van kleine ongelijkheden:

Everyday racism is not a singular act in itself, but the accumulation of small inequities. Expressions of racism in one particular situation are related to all other racist practices and can be reduced to three strands of everyday racism, which interlock as a triangle of mutually dependent processes: (1) The marginalization of those identified as racially or ethnically different; (2) the problematization of other cultures and identities; and (3) symbolic or physical repression of (potential) resistance through humiliation or violence.

Ook wordt geconstateerd dat sommige aspecten ervoor zorgen dat actie tegen discriminatie wordt ontmoedigd.

Accusations of oversensitivity about discrimination, continuous ethnic jokes, ridicule in front of others, patronizing behavior, rudeness, and other attempts to humiliate and intimidate can all have the effect of discouraging action against discrimination.

Wilders’ volgelingen zijn daar zeer bedreven in. Men moet niet zeuren, Wilders en de PVV benoemen problemen en zijn zich van geen kwaad bewust. Maar tegelijkertijd gaan de Wilders-volgelingen telkens een stapje verder, hetgeen onderdeel is van de onontkoombare verharding en radicalisering. Het doel van het bespotten is het breken van de trots van de uitgroep of slachtoffer; die voelt zich beledigd en vernederd. Om verdere belediging en vernedering te voorkomen trekt de slachtoffer zich terug uit de discussie en laat zich dus uit het spreekwoordelijke veld slaan. Hiermee heeft de haatgroep of hater dan een overwinning behaald. Het vernederen gaat zelfs zo ver dat de haters de uitgroep of slachtoffer ontmenselijken. In het Engels wordt dit dehumanizing genoemd. Hier kom ik later in deze analyse op terug.

Dat PVV’ers zich zo druk maken over kritiek, zelfs aggressie tonen en overgaan tot keiharde confrontaties heeft te maken met een diepe en zorgwekkende psychologische kwaal.

Projectie van eigen karaktertrekken

De emoties van een hater wordt veelal gevoed door “projectie”. In het boek Man and His Symbols stellen de Jungianen dat mensen hun eigen doen en laten projecteren op anderen, en dat politieke onrust vergeven is van zulke projecties.

If people observe their own unconscious tendencies in other people, this is called a “projection”. Political agitation in all countries is full of such projections, just as much as the backyard gossip of little groups and individuals. Projections of all kinds obscure our view of our fellow men, spoiling all possibility of genuine human relationships.[3]

In een essay, Basic Psychological Mechanisms: Neurosis and Projection, heeft de contoversiële (racistische en holocaust-ontkennende) Simon G. Sheppard de definiëring van “projectie” (zoals beschreven in diverse psychologie literatuur) op een rijtje gezet. Ondanks de ranzigheid van deze man gebruik ik zijn essay toch als leidraad. De definiëring, onderverdeeld in Freudiaanse Projectie en Algemene Projectie geeft een helder overzicht waardoor het voor mij acceptabel is om te hanteren. Ik heb mij uitsluitend gericht op de wetenschappelijk analyse door Sheppard en heb nagelaten zijn motivering of filosofie te duiden. Ik heb de tekst vanuit het Engels vertaald. Sheppard schrijft: [4]

Freudiaanse Projectie is het mechanisme waarbij men de eigen onbewuste of ongewenste karakteristieken projecteert op een tegenstander.

 • Een verdedigingsmechanisme waarbij het individu impulsen en eigenschappen die hijzelf heeft (maar niet kan/wil accepteren) toeschrijft aan anderen. Het is voornamelijk te verwachten bij mensen waarbij inzicht in hun eigen impulsen en eigenschappen ontbreekt.
 • De externalisatie van interne onbewuste wensen, verlangens of emoties naar anderen. Bijvoorbeeld:  iemand die in zijn onderbewustzijn vindt dat hij een sterk latente homosexuele neiging heeft zal het misschien niet bewust erkennen, maar het kan zijn bereidheid tonen om anderen van homosexualiteit te betichten.
 • Het toedichten van eigen ongewenste eigenschappen aan anderen. Bijvoorbeeld: een agressieve man beschuldigt anderen van vijandig optreden.
 • De individu neemt bij anderen motieven waar die hij niet  bij zichzelf ziet. Dus de bedrieger is overtuigd dat iedereen oneerlijk is. De would-be overspelige beschuldigd zijn vrouw van ontrouw.
 • Mensen schrijven hun eigen ongewenste eigenschappen toe aan anderen. Een individu die onbewust zijn eigen agressieve doen en laten onderkent kan denken dat anderen zich buitensporig agressief gedragen.
 • Projectie is het tegenovergestelde mechanisme van identificatie. Iemand projecteert zijn eigen onaangename gevoelens op anderen en beschuldigt hen van het hebben van gedachten die hij eigenlijk zelf heeft.

Algemene Projectie is de aanname dat anderen handelen of hetzelfde waarnemen. Blijkens deze definitie is het niet per se dat een geprojecteerde karaktertrek onbewust of ongewenst is. Projectie is waarschijnlijk inherent in sociale dieren, en is de meest belangrijke psychologische mechanisme. De volgende karakteristieken zijn voorbeelden: :

 1. Individu A veronderstelt dat individu B de kleur rood ziet zoals hij die ziet, totdat hij wordt geinformeerd dat B kleurenblind is;
 2. Iemand die nooit liegt is makkelijk te bedriegen omdat hij zijn oprechtheid projecteert op anderen, veronderstellend dat anderen ook eerlijk zijn;
 3. ‘It takes one to know one’; [zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten]
 4. Een onbekwame oplichter die vreest dat anderen hem proberen bedriegen, signaleert zijn vrees waardoor hij anderen alarmeert;
 5. (Freudiaans) Een individu die kwaadaardige karakteristieken bezit maar onwillend is om zichzelf als een protagonist te zien overtuigt zichzelf dat zijn tegenstander hetzelfde voelt en zou handelen op dezelfde manier.

Elk van deze voorbeelden betreft een aanname/veronderstelling dat anderen een (jouw) eigen karaktertrek tentoonstelt, maar er bestaan diverse “verdedigings mechanismen”.

Contrastrategieën voor karaksteristiek 2 zijn o.a. (a) bewust zijn van een neiging om te projecteren en compenseren met meer scepticisme, wetenschappelijk testen, en (b) net zoveel liegen als iedereen. Karakteristiek 3 kan gebeuren als een individu eerlijk is over zijn eigen karakteristieken en zijn neiging tot projectie bedwingt. In dat geval is het mogelijk dat hij zijn eigen karaktertrekken accuraat herkent/inziet, zonder vergissing. Karakteristiek 4 is een interessante scenario dat open is voor discussie. Bij karakteristiek 5 kunnen aanstotelijke/smadelijke handelingen voorkomen wanneer de projecteerder (en dat kan een individu of groep zijn) onjuist geloofd dat de tegenstander op het punt staat hetzelfde te doen en dus vooruitloopt op zijn tegenstander (pre-empt), waardoor de speler in deze zogenaamde verdedigingsmechanisme een aggresieve protagnist (hoofdrolspeler/ hoofdschuldige) wordt.

Ontmenselijking van slachtoffers

Recentelijk schreef blogger Johan de Witt een verslag over het proces van Wilders waarin hij opmerkt dat voormalig Tweede Kamerlid Mohammed Rabbae wees op het permanent ontmenselijken wat Wilders doet in zijn betogen. De Witt concludeert:

Wat voor mij een eye-opener was deze ochtend, was het systematisch ontmenselijken dat Wilders inderdaad in zijn uitlatingen doet. Ik had al geconstateerd dat hij in plaats van de tekst: alle moslims moeten Nederland uit, het woord islamisering gebruikte. Maar als je dat stelselmatig combineert met de implicaties van formuleringen als ‘stemvee’, ‘kopvoddentax’, ‘wat zich hier voortplant’ dan kun je niet blijven roepen dat er geen sprake is van een intrinsiek conflictueuze tweedeling. Wilders maakt aan de hand van de slim gekozen term islamisering een permanente tweedeling tussen niet-moslims (mensen, mogen blijven) en moslims (eigenlijk geen mensen te noemen, land uit). [5]

De verwijzing naar stemvee slaat op een uitspraak van Wilders tijdens een Tweede Kamerdebat in mei (2011) waarin hij Cohen verweet dat de PvdA (die hij overigens eerder Partij voor de Arabieren noemde) Nederland dertig jaar lang heeft laten volstromen met zijn islamitisch stemvee.

Maar het kan erger. In een artikel van oktober 2010 schreef mijn voormalige krapuul.nl-collega J. van den Heuvel een verslag van een artikel dat eerder verscheen in de Volkskrant.

Malou van Hintum beschrijft de ontmenselijking van “de anderen” in een column bij de Volkskrant, citaatje:

Fase 1 van de Hutu-strategie bestaat eruit dat je mensen niet langer als individuen beschouwt, maar als representanten van een groep. Dat betekent dat in het zogenaamd zo sterk geïndividualiseerde Nederland, een Marokkaanse Nederlander niet op de eerste plaats een werknemer, buurman, collega, vader, sportmaatje, klasgenoot of vriend is, maar een ‘islamitische allochtoon’. (Volkskrant)

Dat is een goede omschrijving. En zo werkt inderdaad de Hutu strategie waar Wilders ook gebruik van maakt, gedoogd door CDA en VVD.

Van Hintum sluit af met deze opmerking:

Gelukkig is het nog een grote stap van ‘straatterroristen’ naar ‘kakkerlakken’ – want dat is wat de Hutu’s de Tutsi’s noemden. Al moet ik tot mijn grote spijt zeggen, dat het woord ‘kopvoddentaks’ wel naadloos in die strategie van ontmenselijking past.

Kijk en dat is dan weer een wat minder goed stukje.

Want wie oplet (zoals wij dus), weet dat reeds in begin januari bij Nova een bijzinnetje voorbij kwam waaruit bleek dat men het bij de PVV binnenskamers heeft over “linkse kakkerlakken”…

Zo zie je maar, zo groot is die sprong naar kakkerlakken helemaal niet. Bij de PVV hebben ze ‘m kennelijk al gemaakt, al heeft nog niemand het in de gaten.

Deze ontmenselijking is een gevaarlijke stap in het process naar iets dat kan ontaarden in Genocide. Zoals in stadium 3 beschreven beschrijft sociaal-wetenschapper en psychologe Dr. Lindner de gevaren van vernedering en ontmenselijking. Bovendien is Wilders abstracte denkbeeld van zijn slachtoffers vergelijkbaar met dat van Hitler, maar waar Hitler een sociale en politieke infiltratie zag van de joden om de wereld te verjoden ziet Wilders een asociale en gewelddadige infiltratie van moslims om de wereld te islamiseren. Dit is een levensgevaarlijke situatie, want als Wilders en zijn volgelingen aan de macht komen zal hun strijdkreet zijn: als wij hen niet tegenhouden en met hand en tand bestrijden zullen wij moeten lijden onder de Islamitische heerschappij. Dit wordt nader uitgelegd in stadium 6 (de groep attaqueert met wapens).  Later zal dat radicaliseren naar:  als wij hen niet uitroeien zullen zij ons uitroeien. Het gevolg is stadium 7 (de groep vernietigd doelwit), hetgeen ook stap 7 is in de 8 stadia van Genocide.

Gregory H. Stanton, president van Genocide Watch, schrijft in zijn essay, The 8 Stages of Genocide, wat het proces van genocide is. Het ontmenselijken (dehumanization) is stadium 3. Stanton schrijft daarover:

One group denies the humanity of the other group. Members of it are equated with animals, vermin, insects or diseases. Dehumanization overcomes the normal human revulsion against murder. At this stage, hate propaganda in print and on hate radios is used to vilify the victim group. In combating this dehumanization, incitement to genocide should not be confused with protected speech. Genocidal societies lack constitutional protection for countervailing speech, and should be treated differently than democracies. Local and international leaders should condemn the use of hate speech and make it culturally unacceptable. Leaders who incite genocide should be banned from international travel and have their foreign finances frozen. Hate radio stations should be shut down, and hate propaganda banned. Hate crimes and atrocities should be promptly punished.

In Nederland bestaan diverse van zulke haatmedia waar de meest hatende en vernederende opmerkingen staan. Op online extreemrechts media als Het vrije volk en het Pim Fortuyn forum staan bijvoorbeeld bol van vernederende en ontmenselijkende uitspraken. Ook wordt er bij tijd en wijle door schrijvers of bezoekers opgeroepen tot een burgeroorlog (in Nederland) of het anderszins met geweld onderdrukken van de moslims en de zogenaamde moslimknuffelaars. Deze mensen zijn geweldsverheerlijkers en haten de uitgroep zodanig dat er geen greintje menselijkheid jegens de uitgroep is. Dr. Lindner concludeerdt het gevaar dat loert:

Genocide is perhaps the cruelest example of the application of the vertical scale to human beings. Genocide is about killing. However, ugly as that definition is, it is inaccurate. If genocide were merely about killing, bringing victims to death would be “sufficient.”  Yet, killing is only the last act, and there are victims who almost yearn for it. The perpetrators of genocide care much more about humiliating their victims than they do about killing them.

[1] Zoon Robert F. Kennedy: Wilders is racist, Parool.nl, 16 juni 2011

[2] Encyclopedia of Race and Racism, John Hartwell Moore (red.),   Macmillan Reference USA, Farmington Hills (MI), VS, 2008, pagina 448

[3] Man and His Symbols, Carl Gustav Jung, pagina 172

[4] Basic Psychological Mechanisms: Neurosis and Projection, Simon G. Sheppard, Heretical.com

[5] Benadeelden spreken duidelijke taal, Johan de Witt, 27 mei 2011

[6] De hutu-strategie van Wilders, J. van den Heuvel, Krapuul.nl, 7 oktober 2010

[7] Making Enemies: Humiliation and International Conflict, Evelin Lindner, 2006, Praeger Security International, Westport, (CT), VS, pagina xv

U kunt mij bijna dagelijks zien touwtrekken op twitter: @polibertas

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share