NSB- en Nazi-achtige retoriek van Wilders en de PVV

Inzake Nazi-antisemitisme zijn er tegenwoordig twee groepen die mij vreselijk storen. De eerste is de Christen-apologeet die voornamelijk beweert dat de Nazi’s eigenlijk een occulte sekte waren en vooral geen Christenen. De tweede is Geert Wilders en zijn meute luitenanten en volgers van de Partij voor de Vrijheid (PVV) die stellen dat de Nazi’s niks hadden tegen het Jodendom als religie, het zou ze uitsluitend gaan om de Joden als ras. De kromheid van de laatste bewering en de overtuiging waarmee men dit beweert verbaasde mij dermate erg dat ik besloot om de feiten op een rijtje te zetten en de mythe te ontrafelen. Naar het blijkt hebben de PVV’ers mijn analyse van Der Ewige Jude niet goed begrepen (als men überhaupt de moeite heeft genomen om er een blik op te werpen), vandaar dat ik het nodig achtte om dit stuk te schrijven.

Het begon met een (Twitter) discussie die ik had met Geert Geel, een anonieme zelfverklaarde historicus, wetenschapper en Fortuyn-Wilders expert, die het nodig vond om -met name- over ondergetekende een satirisch stukje te schrijven op de neo-fascisten site ‘Het Vrije Volk’. Toen Geel beweerde dat Nazi antisemitisme puur en uitsluitend racistisch van aard was en zeker niet religieus was ik met stomheid geslagen. In de trend van papegaaien wat Wilders en zijn luitenanten (zoals Fleur Agema onlangs bij haar optreden in het TV programma “24 uur met…”) verklaarde Geert Geel tegen mij:

Het gaat Wilders niet om ras maar om ideologie. Over communisten werd net zo gedacht. Ook racisme?

Hierop antwoorde ik kort: “Typisch wat de Nazi’s ook zeiden over Judaïsme. Je hebt mijn punt bewezen.”

Dit kon Geel uiteraard niet accepteren. Mijn mond viel echter bijna open van verbazing toen ik de daaropvolgende verklaring van de (hoogstwaarschijnlijk withete) Geel zag, “Nazi’s hadden niks tegen het Jodendom, maar alles tegen de kapitalistische instelling die [sic] volgens Marx tot religie verheven was.” (Zie hier een screenshot van de conversatie).

De discussie veranderde daarna in een bizarre verzameling drogredenen en ontkenningen waarbij diverse andere PVV’ers Geel te hulp schoten en steunden in zijn ontkenning. Mijn verbazing veranderde weldra in ongeloof. Ik kon niet geloven dat de PVV’ers zich zo zouden verlagen om hun eigen agenda goed te praten. Er werd zelfs een Joodse PVV’er bijgehaald, van wie ik de onwetendheid maar aan zijn minderjarige leeftijd zal wijten.

De ontkenning van Geel was natuurlijk ter onderstreping van het zogenaamde wezenlijke verschil tussen de Nazi-ideologie (die dus puur op rassenhaat zou gebaseerd zijn) en de PVV-doctrine (die dus op de “valse Islamreligie/ideologie is gefocused). Fleur Agema “corrigeerde” haar ondervrager in het TV-programma telkens met de verklaring, “Je hebt het over de Moslims, daar hebben wij niets tegen, wij hebben iets tegen de Islam wat geen religie maar een ideologie is.” De PVV’ers beweren bij hoog en laag dat de Nazi’s en Hitler niets tegen het Jodendom hadden zodat de vergelijking van de Islamhaat van de PVV’ers niet te vergelijken is met de Jodendomhaat van de Duitse Nazi-fascisten. De redenering van ontkenners, als zou het mogelijk of zelfs wenselijk zijn dat men de gelovigen los ziet van hun geloof, is net zo krom als de bewering dat de maan geen effect heeft op het getij.

Zoals beschreven in het boek ‘Hitler’s Table Talk’ verklaarde Hitler op de avond van 5 november 1941 wederom dat hij het Judaïsme niet als een religie ziet maar een frauduleuze ideologie, iets dat Wilders en zijn luitenanten gemeen hebben met Hitler en de Nazi’s.

The great trick of Jewry was to insinuate itself fraudulently amongst the religions with a religion like Judaism, which in reality is not a religion. Simply, the Jew has put a religious camouflage over his racial doctrine. Everything he undertakes is built on this lie.[1]

De belachelijke verklaring van de PVV’ers, zoals die van Geert Geel, dat de Nazi’s uitsluitend afgingen op uiterlijke kenmerken, is uiteraard te zot voor woorden. Ze worden door Hitler zelf tegengesproken die geen verschil zag tussen de Jood en de Duitser:

There were only a very few Jews in Linz. In the course of the centuries their external appearance had become European and human; yes, I even looked upon them as Germans. The nonsense of this notion was not clear to me, since I saw the only distinguishing mark in their strange religion.[2]

Ook zijn er bronnen, ten overvloede, die zowel de Jodenhaat (raciaal antisemitisme) als Jodendomhaat (religieus antisemitisme) bewijzen. Historicus Roderick Stackelberg beschrijft raciaal antisemitisme als volgt:

Racial anti-Semitism, presumed to be based on biological “science,” could be propagated as supposedly free of old-fashioned religious bigotry. Racial anti-Semites argued that materialist attitudes were a function of the physical and genetic make-up of Jews and therefore not attitudes that could be eradicated through either voluntary or forced conversion to Christianity.

Maar Stackelberg haast zich om het raciale anti-semitisme te relativeren binnen de religieuze context:

One should not exaggerate the importance of this distinction between religious and racial anti-Semitism, however. In practice these forms of anti-Semitism frequently overlapped, and anti-Semites who called themselves Christian had little difficulty incorporating the racial discourse of the late nineteenth century. Religious and racial anti-Semites in Germany differed mainly in their understanding of the source of Jewish perniciousness, not in their fundamental conception of Jews as destructive of the moral order. Religious and racial anti-Semites defined the “Jewish question” as arising from the uniqueness of Jews as a group, whether because of their different religious identification and/or their different ethnic origin. Many radical anti-Semites did, however, believe that the Christian churches had become too corrupted to effectively resist the “Judaization” of German society.[3]

Wilders en zijn PVV’ers hebben gemeen met de Nazi’s dat beide groeperingen het geloof (Islam respectievelijk Judaïsme) zagen als een ideologie en niet als een religie. In diverse eerdere artikelen heb ik reeds gewezen op vele overeenkomsten tussen Nazi/PVV- en Wilders/Hitler-retoriek. Om het de PVV’ers voor eens en altijd af te leren, hieronder een verklaring van Hitler uit Mein Kampf, waarvan de boodschap ons allen bekend in de oren klinkt als zijnde een gepassioneerde Wildersspeech als je ‘Jood’ vervangt door ‘Moslim’.

Over de morele waarde van het Joodse godsdienstonderwijs bestaan heden, en bestonden trouwens altijd al, tamelijk diepgaande studiewerken (niet van Joodse hand; het geklets van de Joden zelf over dit thema is natuurlijk volkomen propagandistisch bedoeld en als zodanig waardeloos), die alle stuk voor stuk tot de conclusie komen, dat een dergelijke godsdienst, van Arisch standpunt gezien, bijna benauwend is te noemen. De beste definitie echter vindt men in het product van deze godsdienstige opvoeding, in de persoon van de Jood zelf. Zijn leven is volkomen op het aardse gericht, en hij staat even vreemd tegenover het ware Christendom als hij tweeduizend jaar geleden stond tegenover de grote stichter ervan. Nu verborg deze zijn mening over het Joodse volk ook niet onder stoelen of banken en greep zo nodig naar de zweep, om deze vijanden van iedere menselijkheid uit de Tempel des Heren te verdrijven, die ook destijds al de godsdienst slechts beschouwden als een middel om zaken te doen. Daarom werd Christus dan ook aan het kruis geslagen; maar ons tegenwoordige politieke  Christendom acht het niet beneden zijn waardigheid om bij de verkiezingen te bedelen om Joodse stemmen, en om later te trachten met atheïstische Jodenpartijen politieke zwendelzaken op touw te zetten, en dat dan nog tegen het eigen volk. Op de basis van deze eerste en grootste leugen, dat het Jodendom geen ras, maar een godsdienstige sekte zou zijn, kan dan noodzakelijkerwijze niet anders ontstaan dan een geheel bouwwerk van leugens. Daaronder ook de leugen over de taal van de Joden, die voor haar geen middel is, om zijn gedachten uit te drukken, maar integendeel, om ze te verbergen. Hij spreekt Frans, maar hij denkt Joods, en wanneer hij Duitse gedichten in elkaar timmert, doet hij toch niets anders, dan zijn eigen volkskarakter uitleven.

En zo eindigt, voor nu, de bewijsvoering dat de PVV een Nazi/NSB-partij is met een 21eeeuws sausje. In een volgend artikel ga ik in op de Christelijke beginselen van Nazi-antisemitisme.


[1] H.R. Trevor- Roper, Hitler’s Table Talk, vertaling Norman Cameron, R.H. Steven. New York, Enigma Books, 2000, p. 117-8

[2] Adolf Hitler, Mein Kampf, English translation, p. 66-7

[3] Roderick Stackelberger, Hitler’s Germany: Origins, Interpretations, Legacies. London, and New York: Routledge, 1999, p. 50

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share