Wij zijn er al uitgefokt

“Ze fokken als konijnen” en “Ze willen ons overnemen” waren enkele tientallen jaren geleden veel gehoorde kreten. Die kreten werden veelal geuit door Protestanten, Liberalen en Socialisten die bang waren voor een groep intolerante gelovigen die veel meer kinderen op de wereld zette dan andere groepen. Deze Protestanten, Liberalen en Socialisten vreesden voor het voortbestaan van onze tolerante cultuur. Zij hadden het toen niet over Moslims, maar over Katholieken. Veel mensen doen daar nu lacherig over. Die beseffen echter niet dat de Katholieke Kerk in haar opzet is geslaagd. Op papier maken de Katholieken de meerderheid van de Nederlandse gelovigen uit. Tientallen jaren grote gezinnen stichten van 4 – 12 kinderen heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen.

Helaas voor de Katholieke Kerk sloeg in Nederland in de jaren zeventig de ontkerkelijking hard toe. Buitenkerkelijken zijn nu de meerderheid in Nederland. De mensen die wel Katholiek zijn gebleven houden zich niet meer aan de vele regels die het Vaticaan eigenlijk nageleefd wil hebben. De Rooms Katholieke kerk heeft vrijwel niks aan haar demografische overwinning in Nederland.

In tegenstelling tot de Katholieken anno 1960, hebben Moslims anno 2011 geen heel erg hoge geboortecijfers. In tegenstelling tot de Katholieken hebben de Moslims geen centrale autoriteit. Pastoors moedigden Katholieke echtparen tientallen jaren aan om veel kinderen te krijgen. Een dergelijk grootschalig beleid bestaat niet onder Moslims in Nederland.

Volgens het CBS beginnen de kinderaantallen van allochtonen en autochtonen steeds meer samen te vallen:
Vooral onder niet-westerse allochtonen van de eerste generatie daalde het kindertal juist. Vrouwen van de tweede generatie krijgen minder kinderen dan hun moeders; hun kindertal is vergelijkbaar met dat van autochtonen. Ook de gemiddelde leeftijd waarop niet-westers allochtone vrouwen van de tweede generatie kinderen krijgen, komt steeds meer in de buurt van autochtone moeders.

Het aantal importhuwelijken neemt ook af onder Moslims en andere etnische groepen die hier langer wonen.
35% van de huwelijksmigranten komt naar een autochtone Nederlander, 51% naar een migrant of vluchteling van de eerste generatie en 14% naar iemand van de tweede generatie.

VanDyke heeft er al op gewezen dat deze afname ook door het CBS is gemeten onder Turken en Marokkanen.

‘In 2006 liet nog slechts ongeveer een kwart zijn bruid overkomen uit Turkije en Marokko, duidelijk minder dan vijf jaar eerder.
(…)

Of zoals het CBS het formuleerde: ‘Het aantal migratiehuwelijken neemt sinds 2003 af, vooral bij Turken en Marokkanen. Deze afname is bij zowel de eerste als de tweede generatie zichtbaar. Het lijkt erop dat er in plaats van migratiehuwelijken meer huwelijken plaatsvinden met iemand uit dezelfde herkomstgroep die al in Nederland gevestigd is. Het aantal gemengde huwelijken is in deze periode niet toegenomen.’

Het aantal Moslims neemt dus nauwelijks toe. Er is geen sprake van een heel hoog geboortecijfer zoals we dat in het verleden onder Katholieken hebben gezien. De tijd dat het merendeel van de etnische Turken en Marokkanen een partner importeerde ligt ook achter ons. Moslims worden wel steeds seculierder, net als de rest van de bevolking. Dat hebben Moslims dan weer wel met de Katholieken gemeen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share