De Gematigde Moslim en Gematigde Jood Problematiek Volgens Twee Krijgsheren

In het voorwoord van zijn autobiografische boek maakt Hitler al duidelijk dat hij Mein Kampf geschreven heeft voor “aanhangers van de beweging”; het boek diende ook “de vele hatelijke sagen en legenden” die de Joodse pers hem aanrekenden “tot hun ware proporties terug” te brengen. Geert Wilders is in het verleden ook in de pen geklommen om zijn visie te delen met sympathisanten, en in een reeks interviews heeft hij beweerd dat Moslims internationaal de krachten bundelen om hem zwart te maken. Beiden, Hitler en Wilders, hadden uiteraard gelijk. Met zulke ferme uitspraken en agressieve standpunten is fel verzet wel te verwachten.

Dat een steeds grotere groep mensen tot de conclusie komt dat Wilders fascistisch is heeft te maken met zijn generaliserende en beschuldigende uitspraken richting één soort mensen: aanhangers van de Islam, oftewel de Moslims. Hitler had een hekel aan de Sociaal-Democratie, een zogenaamde machtsbolwerk van de Joden. Als een meesterlijke doch door haat verwrongen woordsmid rijgt hij de onheilspellende sociaal-democratische leer en aanhangers samen, die “uit egoïsme en haat was opgebouwd, die wiskundig zeker de overwinning kon behalen, maar die daardoor tot de verdelging van de mensheid zou leiden.” Hij had het verband ontdekt tussen de social-democratische “leer van de vernietiging” en het karakter van een volk, namelijk de Joden.[1] Zoals Hitler de sympathisant-lezer in niet te verhullen termen waarschuwt voor de verraderlijkheid en gevaar van de Joden, ageert ook Wilders in telkens agressievere vorm over de moslims die de Koran als heilig beschouwen. Volgens Wilders (en zijn vriendjes zoals Michael Savage) is de Koran een fascistisch boek en bestaat er geen “gematigde Islam” en ipso facto bestaan er dus geen gematigde moslims.

In Linz, de kleine Oostenrijkse stad waar Hitler opgroeide, waren weinig Joden. Hij geeft toe dat hij niets over de Joden wist, en dat hij “in de afwijkende godsdienst het verschil” zag. Hij had een afkeer van onsympathieke uitlatingen jegens de Joden en verafschuwde het feit dat zij een vervolgd volk waren. “De mogelijkheid van een doelbewuste strijd tegen het Jodendom” kwam destijds nog geen ogenblik bij Hitler op. Maar toen ging hij naar Wenen.[2] Wij zien hier de normale, menselijke geest van de man die zich later zou ontpoppen als een waar monster. Ook Wilders heeft een radicalisering meegemaakt dat van begrijpend en mededogend verliep naar pure Islam-haat. Kort na de aanslagen van 11 september (2001) in de Verenigde Staten door fundamentalistische Moslims stelt Geert Wilders in een interviewgesprek met TV persoonlijkheden Barend en Van Dorp dat het hem niet om de religie an sich te doen is. Hij bevestigt voor de goede orde nog eens dat de Islam een te respecteren godsdienst is met “een klein stukje extremisme”. Daarentegen, in een interview van 9 februari 2009 met de Belgische krant ‘Het Nieuwsblad’, stelt Wilders, “Ik heb geen hekel aan mensen. Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland. Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.” [3] De ontwikkelingen tussen 2001 en 2009 laten zien dat een fatsoenlijk mens langzaam maar zeker kan wegzakken in een moeras van alsmaar aandikkende haat en afkeer. Laten we wel wezen, desondanks dat hij een nietsontzienende monster was, ook Hitler was als mens geboren en ooit mededogend geweest. Wilders heeft meer met Hitler gemeen dan dat hem lief is.

Zowaar Hitler staat voor anti-semitisme, zo staat de naam Wilders voor anti-Islamisme. Hitler stelde dat “bij nadere beschouwing” de schone schijn van liberale Joden verdween “door de weinig appetijtelijke aard van de argumenten, die men tegen het Zionisme inbracht; want zo men dit al geen leugens kon noemen, dan toch wel zuiver opportunistische uitvluchtjes. Want de z.g. „liberale Joden” ontkenden immers niet dat ook de Zionisten Joden waren, maar vonden alleen, dat het Zionisme, dat immers een openlijke erkenning van het bestaan van een Joods volk inhield, onpraktisch en misschien zelfs gevaarlijk was.” Zoals eerder beschreven, Wilders is overtuigd dat de Koran een fascistisch boek is en dat er geen “gematigde Islam” is en dat gematigde moslims niet bestaan. In een pro-Wilders en anti-Islam online magazine, Het Vrije Volk, maken twee subject-matter experts ook zulke generaliserende opmerkingen in een artikel/communiqué, zeer toepasselijk genaamd “De gematigde moslim bestaat niet”.[4] Het verwijt dat ik hen maak is dat ze veel beledigende opmerkingen en weinig overtuigende feiten of wetenswaardigheden weten te noteren. Dan doet opperheer Wilders het toch beter.

Zo valt te lezen op pagina 65 van Mein Kampf:

Waar ik nu liep, zag ik ook Joden, en hoe meer ik er zag, des te scherper zag ik het verschil tussen hen en de andere mensen. Vooral in de binnenstad en in de buurten ten Noorden van het Donaukanaal wemelde het van mensen, die zelfs uiterlijk niets meer met ons Duitsers gemeen hadden. Maar wanneer dit mij nog niet geheel overtuigd mocht hebben, dan werd deze twijfel voorgoed uitgewist door de houding van vele Joden zelf. Er bestond immers een zeer sterke, ook te Wenen vele aanhangers tellende beweging onder hen, die het feit, dat het Jodendom een apart volk, en zijn bijzonder karakter een volkskarakter was, nogmaals zo nadrukkelijk mogelijk bevestigde: het Zionisme.

Vergelijk dat met een recenter interview van Wilders met de Israelische Yedioth:

“Het is een totalitaire ideologie. Er is daarin geen plaats voor wat dan ook, behalve de islam zelf. Het wil niet alleen de controle over ieders privé-leven, maar ook over het maatschappijk leven. Als u een atheïst bent, een christen of een jood in een samenleving waar de islam dominant is, is uw leven erg moeilijk. Dat is waarom vergelijkingen moeten worden getrokken tussen de islam en andere totalitaire ideologieën, zoals het communisme en het fascisme.”[5.1] en [5.2]

Hitler meende een complot van de Joden te hebben ontdekt. De sociaal-democratische pers was in handen van de Joden en zelfs het “allerschandelijkste bedrijf” van prostitutie en de handel in jonge meisjes. Zo stelt hij,

“het waren voor verreweg het grootste deel eveneens personen behorende tot het ‘uitverkoren volk’ onverschillig of het nu degenen waren, die de partij in de Rijksraad moesten vertegenwoordigen, dan wel de secretarissen van de vakverenigingen, de voorzitters van de organisaties of de agitatoren op straat.”[6]

In dezelfde complot-theorie-taal waarschuwt Wilders,

“Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.”[7]

Of meer recentelijk, in het eerder genoemde interview :

“Ik heb niets tegen moslims zelf. De meesten van hen zijn gezagsgetrouwe mensen zoals u en ik. Maar ik ben tegen de massa-immigratie vanuit moslimlanden, omdat immigranten hun cultuur hierheen brengen, die — als het wordt toegelaten te domineren — onze samenleving zullen veranderen. Nu al, in landen met een omvangrijke moslimminderheid, kunnen de slechte kanten van deze veranderingen worden opgemerkt.”

Waar Hitler de Joden de schuld geeft vanwege hun vermeende misbruik van de socio-economische macht en de drang om Duitsland te verjoden, gedreven door een uitverkorenen-filosofie, daar geeft Wilders de Moslims de schuld vanwege hun vermeende verzamelingsmacht onder de “ummah” (broederschap) filosofie en hun drang om de wereld te islamiseren. Volgens Wilders zal de Moslim weldra de Dar al-Islam (huis van Islam) willen stichten in het westen, dat tot dan toe nog zal behoren tot Dar al-Harb (huis van de oorlog). Wilders wil dit koste wat het kost voorkomen; Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen, en iedereen weet waar dat toe heeft geleid. Daarover volgende keer meer.


[1] Mein Kampf, pagina 58

[2] Pagina 60

[3] ‘De profeet Mohammed is een enge duivel’: Het Nieuwsblad: 9 februari 2008:http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=B11NPCFS

[4] Dè gematigde moslim bestaat niet: JOOST NIEMÖLLER – 29 SEPTEMBER 2010:  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12178

[5.1] Interview Geert Wilders: “Israël vecht onze oorlog”: 23 november 2010:http://www.libertiesalliance.org/2010/11/23/interview-geert-wilders-israel-vecht-onze-oorlog/ en
[5.2] “Israel Is Fighting Our War”: 19 november 2010:  zie de vertaling vanuit Hebreeuws naar Engels.http://www.israelunitycoalition.org/news/?p=6086

[6] Mein Kampf, pagina 71.

[7] ‘Nederland wordt verkocht aan de duivel Mohammed’: 27 november 2007:http://www.depers.nl/binnenland/127037/Nederland-verkocht-aan-islam.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Share